Privacybeleid

 1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

Dit is de privacy policy van (ondernemingsgegevens: zie artikel 3 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door e-bus of haar aangestelden (al dan niet via onze website/webshop beschikbaar op https://floristo.be/ - hierna: de “Website”). 

e-bus is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u op een behoorlijke en transparante wijze te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door e-bus. 

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen. 

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. 

Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. 

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@e-bus.

e-bus behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website 

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Sint-Niklaas of Dendermonde zijn bevoegd in geval van een geschil.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

E-Bus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. E-Bus is de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

E-Bus treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden van E-Bus die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

 

 1. Hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm(en): BV
Vennootschapsnaam: E-Bus bv
Handelsnaam: E-Bus bvba , 123thuisbatterijen.be
Maatschappelijke zetel: Nieuwkerkenstraat 17 9170 sint-gillis-waas
Telefoonnummer: 0496 80 51 77
E-mail: info@e-bus.be

 1. Welke gegevens verwerken wij van u en op welke wijze?

4.1. E-bus verwerkt volgende (persoons)gegevens van u:

 • uw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • indien u een onderneming bent: naam van uw onderneming, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer;
 • uw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;
 • elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer u de Website bezoekt: apparaat gegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de Website (en datum en tijd);
 • persoonlijke kenmerken indien nodig (bv. voor gepersonaliseerde kaartjes bij bestellingen): bv. leeftijd, geboortedatum en geslacht;
 • gegevens die u overmaakt wanneer u bij E-bus solliciteert, bv. inzake opleiding en vorming, beroep en betrekking (cv en andere gerelateerde informatie).

4.2. E-bus kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, bv. doordat u deze bezorgt bij aankoop in de winkels of doordat u deze ingeeft op de Website (via een webformulier of bij online bestellingen), dan wel onrechtstreeks via derden.

E-bus kan uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de verkoopovereenkomst met u (verkoop in haar winkels dan wel op afstand via de Website), wanneer u een bestelling plaatst of een levering laat uitvoeren, wanneer u contact opneemt met E-bus voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de Website) dan wel via cookies op de Website.

E-bus kan uw gegevens ook ontvangen via derden (al dan niet als verwerker in opdracht van E-bus) of verbonden vennootschappen.

De verwerking van uw (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

 

 1. Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

5.1. E-Bus verwerkt uw persoonsgegevens voor:

- Klanten- en leveranciersbeheer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze producten (inz. zonnepanelen, batterijen, laadpalen, of andere gerelateerde producten), onze diensten, promoties, kortingen, onze Website of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van bestellingen, leveringen, administratie, facturatie en boekhouding. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst met u als klant (o.m. inzake onze verkoop van producten, in de winkels of op afstand via de Website). 

De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst. 

Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de koopovereenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet bedienen, uw bestelling(en) niet uitvoeren en/of u niet contacteren.

- Sollicitantenbeheer (werving en selectie):

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie bij E-bus. Dit kan op basis van de voorbereiding en/of uitvoering van een (arbeids)overeenkomst met u, uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om de verkoop en onze producten en diensten te optimaliseren. Zo kan E-bus. contacteren voor het plaatsen van een review op onze Website. Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

- Direct marketing:

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via een nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn. 

Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd. Dergelijke toestemming is vrij en zal op elk moment kunnen worden ingetrokken.

- Het verzorgen van een optimale werking van onze Website:

Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookies policy: cookies policy

De doorgifte aan leveranciers, dienstverleners en/of andere contractspartijen van E-bus voor de uitvoering van voorgaande punten.

Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

 

 1. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast E-bus)?

6.1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of kunnen uw persoonsgegevens verwerken (al dan niet als verwerker in opdracht van E-bus

- partners, leveranciers, dienstverleners waarop E-bus beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de verkoop van onze producten en diensten (bv. onze webbeheerder, IT leverancier(s), netwerkbeheerder(s), ondernemingen die betalings- en facturatiediensten, marketing diensten of analytische diensten verlenen aan e-bus). - de boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van E-bus; - de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van E-bus; - de juridische adviseur(s) van E-bus (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s)).

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die geen gegevens verwerken in opdracht van E-bus, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.3. E-bus kan verplicht worden uw persoonsgegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op E-bus rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2. Zo zullen wij bv. uw gegevens in het kader van de verkoop van onze producten en diensten u maximum 10 jaar na de (laatste) levering / beëindiging van de koopovereenkomst bijhouden (verjaringstermijn voor contractuele vorderingen), bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel zullen wij 5 jaar bijhouden en bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden. Voor andere bepaalde gegevens kunnen ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

- inzage van uw persoonsgegevens.

U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan E-bus u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

- verbetering van uw persoonsgegevens; 

- verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door E-bus worden verwerkt; 

 • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken; 
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking; 
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door E-bus zouden zijn verwerkt; 
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of 
 • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:

 • de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist; 
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt; 
 • E-bus deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van E-bus zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U zal te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan zich eenvoudig verzetten door dit te laten weten via info@floristo.be en/of via uitschrijving op de Website. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

8.4. U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door E-bus berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook e-bus zelf contacteren: info@floristo.be

8.7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan E-bus op info@e-bus.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

 

 1. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. onze Website, systemen, platformen en servers.

9.2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u E-bus contacteren op het e-mailadres info@e-bus.be.

9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.