ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de Onderneming 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 – Bestellingen 

Artikel 7 – Herroepingsrecht 

Artikel 8 - Verplichtingen van de Klant-consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant-consument en kosten daarvan

Artikel 10 - Verplichtingen van de Onderneming bij herroeping 

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 12 - Prijzen 

Artikel 13 - Nakoming en extra garantie 

Artikel 14 - Levering en uitvoering 

Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 16 - Betaling 

Artikel 17 – Verwerking van persoonsgegevens – cookies 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid 

Artikel 19 – Intellectuele eigendom 

Artikel 20 – Klachtenregeling 

Artikel 21 – Geschillen 

Artikel 22 – Klantendienst - contactgegevens

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanvullende overeenkomst”: een overeenkomst waarbij de Klant Producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze Producten door de Onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Onderneming; 

“Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Klant als consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

“Dag”: kalenderdag; 

“Digitale inhoud”: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

“Duurovereenkomst”: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode; 

“Duurzame gegevensdrager”: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

“Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de Klant-consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

“Klant”: de natuurlijke persoon (die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (consument)) of de rechtspersoon die een bestelling plaatst op de Website en/of een overeenkomst of Overeenkomst op Afstand sluit met de Onderneming; 

“Klant-consument”: de Klant die (enkel) een consument is; 

“Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 

“Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst die tussen de Onderneming en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

“Producten”: de producten zoals terug te vinden en beschreven op de Website, o.m. bloemen, planten, boeketten, potterie, plantenbakken, creaties, toebehoren of andere gerelateerde producten; 

“Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig fysiek in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Onderneming

2.1. De website /webshop ‘123thuisbatterijen.be’, beschikbaar op https://123thuisbatterijen.be (hierna: de “Website”), wordt uitgebaat door BV E-Bus, met zetel te Nieuwkerkenstraat 17, 9170 Sint-Gillis-Waas (België), handelend onder de handelsna(a)m(en) ‘E-Bus’ (hierna ook: de “Onderneming”).

2.2. Informatie en gegevens van de Onderneming:

Naam en rechtsvorm: BV E-Bus 

Handelsna(a)m(en): 

123thuisbatterijen,

123thuislader, 

Zetel en bezoekadres: Nieuwkerkenstraat 17 9170 Sint-Gillis-Waas België 

Telefoonnummer: 0496 80 51 77

E-mailadres: info@E-Bus.be 

Ondernemingsnummer (KBO): 0879 819 296

BTW-nummer: BE879 819 296

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en/of Aanvullende overeenkomst tussen Onderneming en Klant.

Elke verrichting via de Website, inclusief bestellingen en aankopen, houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen de Onderneming en de Klant in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaandelijke mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de Website.

3.3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (die de informatie bevat zoals voorgeschreven door artikel VI.45, § 1 WER) aan de Klant-consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Onderneming voordat de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant-consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat dergelijke overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant-consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant-consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant-consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. De Onderneming kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Elke aankoop zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding door de Onderneming van de bestelling. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 1maart 2022.

 

Artikel 4 - Het aanbod op de Website

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de Website vermeld. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een bepaald Product. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming. 

4.2. De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.

De informatie en aanbod op de Website, inclusief de afbeeldingen en beschrijving van de Producten, is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. De informatie en aanbod op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico. Meer informatie hierover vindt u ook in onze gebruiksvoorwaarden-disclaimer: gebruikersvoorwaarden-disclaimer.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

4.4. De Producten zijn, op het moment dat zij worden verkocht, in overeenstemming met alle geldende regelgeving inzake veiligheid, gezondheid, eerlijke marktpraktijken en de bescherming van de consument.

 

Artikel 5 - De totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, onverminderd de bepalingen hieronder (inz. artikel 6.2). 

5.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Onderneming is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden. 

5.3. De Overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door een bestelling te plaatsen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de Klant-consument dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is. 

5.4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Voor meer informatie over gegevensbescherming kan de Klant onze privacy policy raadplegen: privacy policy

5.5. De Onderneming zal de afgesloten Overeenkomsten elektronisch archiveren en ter beschikking stellen aan de Klant-consument op een duurzame drager. 

5.6. De Onderneming kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Bestellingen

6.1. Enkel de bestellingen via de Website worden geregistreerd 

6.2. Gedurende heel de aankoopprocedure ziet de Klant een overzicht van de bestelde Producten met vermeldingen van alle prijzen en kosten. Gedurende heel de aankoopprocedure kan de Klant bovenaan zien in welke fase van de aankoopprocedure hij zich bevindt door een visuele begeleiding. Wanneer de Klant de betaling heeft uitgevoerd, gaat hij een contractuele verbintenis aan en wordt de bestelling als definitief beschouwd (zie ook artikel 5 hierboven). 

6.3. De Klant krijgt via elektronische weg van de Onderneming een bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling en zijn betaling. 

6.4. In geval van problemen met betrekking de werking van de databank via de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Klant, het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling of enige (andere) ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestellingen waarbij de Klant betrokken is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te schorten of te weigeren. 

6.5. Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging door de Klant van de bestelling is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door de Onderneming. In geval van een verzoek vanwege de Klant tot wijziging van de bestelling na verzending van de Producten is enkel de procedure van herroeping zoals beschreven in artikel 7 hieronder van toepassing. 

6.6. In geval van het niet beschikbaar zijn van bestelde Producten, zal de Onderneming de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een alternatief goed aanbieden. In geval de Klant niet akkoord gaat met een alternatief goed, zal de Onderneming het betaalde bedrag terugbetalen binnen de 14 dagen na betaling door de Klant. 

6.7. De eerdere bestellingen van de Klant zullen worden gearchiveerd, zonder dat de Klant er toegang toe heeft.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

7.1. De Klant-consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De Onderneming mag de Klant-consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Evenwel heeft de Klant-consument geen herroepingsrecht in bepaalde gevallen (zie artikel 11 hieronder). 

7.2. De in 7.1. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant-consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek heeft ontvangen, of, als de Klant-consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop de Klant-consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product fysiek heeft ontvangen. De Onderneming mag, mits hij de Klant-consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren. 

Als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de in 7.1. genoemde bedenktijd in de dag waarop de Klant-consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. 

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, gaat de in artikel 7.1. genoemde bedenktijd in de dag waarop de Klant-consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de Klant-consument tijdens de bedenktijd 

8.1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant-consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant-consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

8.2. De Klant-consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in 8.1. 

8.3. De Klant-consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als de Onderneming hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant-consument en kosten daarvan 

9.1. Als de Klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het als Bijlage I gevoegde modelformulier voor herroeping (niet verplicht) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Onderneming (schriftelijk, per post of per e-mail): E-bus, Nieuwkerkenstraat 17 9170 Sint-gillis-Waas, e-mail: info@e-bus.be en telefoonnummer: 0496 80 51 77

9.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 9.1 bedoelde melding, zendt de Klant-consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Onderneming. Dit hoeft niet als de Onderneming heeft aangeboden het Product zelf af te halen. 

De Klant-consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De Klant-consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

9.3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant-consument. 

9.4. De Klant-consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als de Onderneming niet heeft gemeld dat de Klant-consument deze kosten moet dragen of als de Onderneming aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant-consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Artikel 10 - Verplichtingen van de Onderneming bij herroeping 

10.1. Als de Onderneming de melding van herroeping door de Klant-consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

10.2. De Onderneming vergoedt alle betalingen van de Klant-consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Onderneming in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant-consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Onderneming aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Klant-consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

10.3. De Onderneming gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant-consument heeft gebruikt, tenzij de Klant-consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant-consument. 

10.4. Als de Klant-consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Onderneming de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht 

De Klant-consument erkent en aanvaardt dat hij overeenkomstig artikel VI.53, 4° en 6° WER geen herroepingsrecht heeft voor: 

  • de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (zoals de meeste Producten aangeboden op de Website, m.i.v. bloemen en planten, bv. snijbloemen die na 2 weken verwelken); 
  • de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
  • verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 12 - Prijzen 

12.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

12.2. In afwijking van 12.1 kan de Onderneming Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

12.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Onderneming dit bedongen heeft en: 

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  2. de Klant-consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

12.4. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele leverings- en/of verzendingskosten. De prijzen staan vermeld in euro en zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de bestelling wordt geplaatst. 

12.5. Het bedrag van de leverings-, verzendings-, reservatie-, administratieve of andere kosten wordt apart vermeld. Een overzicht en berekening van deze kosten wordt op elk moment vóór de bevestiging van de bestelling door de Onderneming weergegeven op de Website. Het totale bedrag dat de Klant-consument verschuldigd is, inclusief voormelde kosten, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de bestelling. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Klant-consument vóór de bevestiging van de bestelling. 

12.6. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen integraal ten laste van de Klant. 

12.7. De eigendom van de Producten wordt slechts overgedragen na de volledige betaling van de prijs door de Klant.

 

Artikel 13 – Wettelijke garantie – conformiteit van de Producten 

13.1. De Klant-consument heeft, indien van toepassing, een wettelijke garantie krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

13.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant-consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten-consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Producten te bewaren. 

13.3. Voor Producten die online werden aangekocht en bij de Klant-consument thuis zijn afgeleverd, dient de Klant-consument contact op te nemen met de klantendienst van de Onderneming en het Product op zijn kosten terug te bezorgen aan de Onderneming. 

13.4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant-consument de Onderneming zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant-consument te worden gemeld (maar dit is gelet op de aard van de meeste Producten op de Website in principe onmogelijk). Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Deze bepaling geldt niet voor de Producten die bederfbaar zijn of een beperkte houdbaarheid hebben zoals bloemen of planten en dus de meeste Producten op de Website (bv. snijbloemen die na 2 weken verwelken). 

13.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het geproduceerd werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

13.6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop (maar dit is gelet op de aard van de Producten van de Onderneming in principe onmogelijk en dus niet van toepassing– zie 13.4), desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant-consument. 

13.7. Aangepaste of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door de Onderneming.

Artikel 14 - Levering en uitvoering - eigendomsvoorbehoud 

14.1. De Onderneming levert de via de Website bestelde Producten, ofwel door afhaling in de winkel of aan huis op de op de Website aangegeven of door de Klant gekozen dagen. De Onderneming levert in volgende regio’s: leveringsregio's

14.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt. Indien de Klant niet aanwezig is op het moment van levering, worden de Producten door de Onderneming terug mee genomen en zijn deze vanaf de daaropvolgende dag beschikbaar voor afhaling in het verkooppunt van de Onderneming (zie artikel 2.2 hierboven) of, indien de Klant dit heeft aangegeven op de Website, worden de Producten afgegeven bij de buren dan wel ter plaatste afgezet aan de deur. 

14.3. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Producten of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Onderneming. Producten die de Onderneming hebben verlaten, worden onder geen enkele voorwaarde omgeruild of teruggenomen. 

14.4. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Ondernemnig de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door de Onderneming was geboden. 

14.5. De geleverde Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Onderneming. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou leggen.

 

Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

15.1. Opzegging: 

De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

15.2. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode: 
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Onderneming voor zichzelf heeft bedongen. 

15.3. Verlenging: 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

15.4. Duur: 

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 16 - Betaling 

16.1. De prijs is integraal opeisbaar na bevestiging van de bestelling door de Klant. 

16.2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 

16.3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden. 

16.4. Bij gebrek aan integrale en/of tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft de Onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 25,- EUR per factuur, en dit telkens onverminderd het recht van de Onderneming een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

Bovendien heeft E-bus BV, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op de betaling door de Klant van de door de Onderneming gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten o.b.v. de geldende tarieven, zijnde 10,- EUR voor een tweede schriftelijke aanmaning en 25,- EUR per aanmaning vanaf de derde schriftelijke aanmaning. Ten slotte zijn bij invordering van onbetaalde facturen, in het geval dat de Klant in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank, alle (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invorderingskosten integraal voor rekening van de Klant. Huidig artikel 16.4 geldt telkens onverminderd het recht van de Onderneming een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

In geval de Onderneming evenwel in gebreke blijft t.a.v. de Klant-consument, o.m. om bepaalde bedragen (terug) te betalen aan de Klant-consument, zal laatstgenoemde aanspraak kunnen maken op betaling vanwege de Onderneming van dezelfde moratoire interesten en/of (forfaitaire) schadevergoeding(en) zoals hiervoor bepaald. 

16.5. Onverminderd het voorgaande, behoudt de Onderneming zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen. 

16.6. De Website is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen waarbij de vertrouwelijkheid van de bankgegevens en de beveiliging van de transactie wordt gegarandeerd (o.m. d.m.v. SSL (Secure Sockets Layer)).

 

Artikel 17 – Verwerking van persoonsgegevens – cookies 

17.1. De Onderneming draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant de privacy policy van de Onderneming raadplegen op: privacy policy

17.2. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Klant de cookie policy van de Onderneming raadplegen: cookie policy.

 

Artikel 18 - Aansprakelijkheid 

18.1. Onze (contractuele en extracontractuele) aansprakelijkheid, zowel voor directe als indirecte schade, is steeds beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor de Onderneming verzekerd is bij haar BA-verzekeraar per schadegeval of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van (het) (de) bestelde Product(en) op de Website en waarop de klacht is gebaseerd. 

18.2. Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, daarmee gelijk te stellen grove fout, dood of lichamelijk schade. 

18.3. De Onderneming is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover deze zonder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven. 

18.4. De Onderneming is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

 

Artikel 19 - Intellectuele eigendom 

19.1. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Producten en de Website behoren op exclusieve wijze toe aan de Onderneming of haar licentiegevers. 

Met andere woorden is het de Klant te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de Overeenkomst) verboden (enige vormgeving of creatie van, in of verbonden aan) de Producten of de Website op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Onderneming of haar licentiegevers. 

19.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming of haar licentiegevers aan de Klant. 

19.3. De Klant erkent en aanvaardt dat de Producten of de Website het voorwerp kunnen uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Klant verklaart deze rechten te zullen eerbieden en de Onderneming integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op deze rechten.

 

Artikel 20 - Klachtenregeling 

20.1. De Onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure beschikbaar op de klachtenprocedure

20.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant-consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming. 

Bij de Onderneming ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord.

 

Artikel 21 - Geschillen 

21.1. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten tussen de Onderneming en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website, is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. 

21.2. Enkel de rechtbanken van Veurne of Brugge (afdeling(en) Veurne of Brugge) zijn bevoegd. De rechtsvordering die door een Klant-consument wordt ingesteld tegen de Onderneming kan echter worden gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de Onderneming woonplaats heeft, hetzij voor het gerecht van de plaats waar de Klant-consument woonplaats heeft. De rechtsvordering die tegen een Klant-consument wordt ingesteld door de Onderneming kan slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de Onderneming woonplaats heeft/gevestigd is.

 

Artikel 22 – Klantendienst – contactgegevens 

De klantendienst van de Onderneming is bereikbaar op het telefoonnummer 0496 80 51 77, via e-mail op info@E-bus.be of per post op het adres: EBus BV, Nieuwkerkenstraat 17 9170 Sint-Gillis-Waas 

Onze klachtenregeling kunt u raadplegen op: klantenprocedure.